Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #5 – Transaksi Perniagaan

Transaksi perniagaan

Transaksi perniagaan ada dua (2) jenis iaitu yang melibatkan pertukaran wang tunai (cash).  Satu lagi tidak melibatkan wang tunai.

Transaksi Perniagaan Tunai

Transaksi bisnes(business transactions) kedai makan dan restoran melibatkan setiap pertukaran tunai apabila kita membeli barangan dari pembekal.  Begitu juga pembayaran oleh pelanggan terhadap makanan dan minuman yang ditempah.

Transaksi Tanpa Wang Tunai

Transaksi yang tidak melibatkan tunai juga berlaku kepada kedai makan dan restoran.  Contoh:

 • Peralatan semakin lama dan berusia (wears out), nilai berkurangan mengikut harga semasa.  Penyelarasan bagi transaksi nilai yang berkurangan ini dipanggil depreciation (susut nilai); dan
 • Account receivable bagi hutang yang yang tidak dapat dikutip (bad debt).

Kesemua transaksi ini pelu direkod – sama ada transaki melibatkan tunai, atau penurunan nilai (depreciation) dalam perniagaan .

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #4 – GAAPs

GAAPs

Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) merupakan piawaian yang diguna pakai dalam perakauan / pengurusan kewangan.  Ia bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam prosidur dan teknik yang digunakan dalam menyediakan penyata kewangan.

Konsep GAAPs

Konsep yang digunapakai dalam GAAPs temasuk:

 • Business Entity
 • Historical Cost
 • Going Concern
 • Periodicity
 • Expenses matched revenus
 • Conservatism

Business Entity

Kedai makan dan restoran adalah entiti bisnes yang berbeza dan dipisahkan daripada pemilik.  Ia menjana pendapatan, perlu perbelanjaan dengan menggunakan aset (harta  mempunyai nilai  yang dimiliki oleh entiti bisnes bagi menjalankan aktiviti perniagaan), menjana keuntungan atau boleh kerugian, atau break even sahaja.

Entiti bisnes juga menanggung liabiiti iaitu tanggungan/hutang yang perlu dibayar kepada pihak tertentu.

Historical Cost

Nilai terhadap aset dalam bentuk tunai.  Jika berlaku sebarang transaksi seperti penjualan aset, harga aset tersebut bergantung kepada harga semasa (current fair value).

Harga boleh turun atau naik bergantung kepada jenis aset. Contoh, harga kedai akan naik tetapi harga sistem POS akan berkurangan.

Going Concern

Kedai makan dan restoran adalah dianggap akan beroperasi sampai bila-bila kecuali terdapat sebab sebaliknya. Contoh, jika entiti bisnes perlu ditutup dan terdapat liabiliti, aset perlu dijual walau perlu menanggung kerugian.

Periodicity

Penyata kewangan perlu ada pada tempoh berkala tertentu.  Contoh, penyata kewangan yang mengambarkan status kewangan semasa termasuk penyata pendapatan perlu dijana pada setiap bulan bagi pemilik memantau dan membuat keputusan.  Penyata pula perlu dijana pada setiap tahun bagi tujuan cukai oleh kerajaan.

Expenses matched revenues

Perbelanjaan yang dilakukan hendaklah berdasarkan (matched with) dan ditolak dari pendapatan (revenue).  Terdapat konsep sistem perakaunan akrual (accrual accounting system) di mana pendapatan dan perbelanjaan diiktiraf sama ada duit tunai diterima/dibayar atau tidak.  Jika belum dibayar, jumlah tersebut adalah hutang kepada restoran (accounts receivable).  Jumlah yang perlu dibayar kepada pembekal pula dia panggil accounts payable.

Cash accounting system pula hanya mengiktiraf pendapatan dan perbelanjaan bila duit tunai telah diterima/dibayar.  GAAPs menggunakan konsep accrual accounting system bagi tujuan pengurusan kewangan.

Conservatism

Kerugian (yang berpotensi besar akan berlaku) perlu direkodkan dalam penyata kewangan sebagai kerugian manakala gains and financial benefit hanya direkodkan bila ianya memang benar berlaku.  Contoh, kerugian boleh direkodkan tanpa menunggu keputusan hakim jika terdapat saman tertentu yang dipercayai tidak berpihak kepada bisnes kita.

Consitency

Maklumat kewangan perlulah tepat.  Prosidur yang digunakan untuk mengumpul maklumat kewangan hendaklah konsisten pada setiap tahun kewangan.

Materiality and practicality

Keperluan sama ada praktikal atau tidak untuk melapor minor financial events atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kerahsiaan.

Perkaunan yang Efektif

Tiha (3) ciri-ciri penting perakaunan oleh GAAPs:

 • Maklumat kewangan perlulah relevan – berguna bagi tujuan spesifik: membuat keputusan, monitor, membayar cukai, dan sebagainya;
 • Maklumat kewangan semasa hendaklah yang terkini: maklumat untuk memantau operasi harian hendaklah dijana secara harian dan sebagainya; dan
 • Maklumat kewangan hendaklan tepat – kalau tak tepat macam mana kita nak tahu financial health sebenar restoran dan kedai makan kita?

 

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #3 – Bidang Tugas Pengurusan Kewangan

bidang tugas akauntan

Mari kita lihat bidang tugas pengurusan kewangan dalam kedai makan dan restoran.  Bidang tugas atau accounting responsibilities ini perlu ada untuk memastikan maklumat kewangan ini dapat disediakan dengan tepat dalam masa yang ditetapkan.

Kedai Makan dan restoran kecil

Bagi kedai makan dan restoran yang kecil, kerja-kerja pengurusan kewangan biasanya dibuat oleh pemilik merangkap pengurusnya.  Maklumat kewangan disediakan oleh pemilik bagi tujuan memantau dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kedai makan dan restoran mereka.

Proses perakaunan yang kompleks untuk menyediakan penyata kewangan seperti penyediaan penyata kewangan bagi tujuan percukaian seterusnya menyebabkan kepakaran luar diperlukan.  Maklumat ini perlu disediakan oleh external accountant yang bertauliah.

Bidang Tugas Pengurusan Kewangan

Keperluan bidang tugas pengurusan kewangan akan turut bertambah jika kedai makan dan restoran kita semakin berkembang.  Restoran bertambah maju dengan pertambahan pekerja.  Contoh bidang tugas:

 • Bookkeeper – menyusun rekod dan dokumen seperti jumlah jam bekerja, invois, data dari sales register atau sistem POS dan lain-lain;
 • Accountant – Mereka bentuk (design) dan memantau pengumpulan data dan sumber dokumen (source documents), meringkaskan maklumat kewangan dalam penyata kewangan, membina laporan kepada pengurusan, membuat kordinasi / penyelarasan budget, mengumpul maklumat bagi tujuan cukai dan laporan kepada pihak berkuasa berkaitan (contoh: SSM).  Accountant biasanya akan report kepada controller;
 • Controller – biasanya kalau syarikat besar dipanggil Chief Accounting Officer / Chief Financial Officer;  Boss akauntant la ni kan..
 • F&B controller – membina operating & controls reports – penerimaan produk, penyimpanan, pengurusan inventori bagi penyediaan makanan dan lain-lain;
 • Internal auditor – menilai kecekapan / effectiveness sistem pengurusan kewangan.  Buat audit la senang cerita; dan
 • External accountant & external auditor – pihak luar yang boleh memberikan penilaian/pengauditan dan opinion bebas kepada operasi dan kewangan kedai makan dan restoran kita.

 

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #2 – Apa itu Pengurusan Kewangan?

Transaksi perniagaan

Apa itu pengurusan kewangan? Raymond S. Smidgall (et. al.) dalam buku “Restaurant Financial Basics” kata:

“The process of organizing, analyzing, interpreting, recording, summarizing, and reporting financial information in ways that are meaningful for owners, managers, and other internal users and for lenders, and for other external users.  Also referred to as accounting”

Kata kunci pengurusan kewangan atau accounting – menyusun, menganalisa, mentafsir, merekod, membuat ringkasan, dan melapor maklumat kewangan.  Ia juga bermakna – Perakaunan.

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran

Bagi pengurusan kewangan kedai makan dan restoran, pengurus restoran menggunakan maklumat kewangan untuk mengurus aktiviti berkaitan operasi seharian.  Ia berkait rapat dengan pendapatan dan keuntungan yang diperolehi serta apa dibelanjakan seharian.  Duit keluar dan masuk.

Maklumat kewangan perlu disusun dan meaningful.  Analisis dan interpretasi maklumat ini sangat penting.  Kerana itulah ia perlu direkod, diringkas (summarized) dan dilapor kepada yang memerlukan.  Contohnya, tuan punya kedai makan bagi mengetahui economic health kedai makan dan restoran.

Pengurusan Kewangan vs Bookkeeping

Bookkeeping – kerja-kerja menganalisis dan merekod transaksi kewangan yang spesifik seperti jualan (sales), collection of revenue dan senarai gaji (payroll).  Data-data dari proses bookkeeping kemudian diringkaskan oleh akauntan untuk ditafsir oleh pihak pengurusan.

Bidang-Bidang Perakaunan

Beberapa spelcialized area dalam perakaunan / pengurusan kewangan:

Financial Accounting - keseluruhan proses mewujudkan dan mengguna maklumat perakaunan untuk membuat keputusan dalam bisnes. Deliverables dalam perakaunan ini termasuk penyata kewangan (financial statements) - balance sheet, income (profit & loss), statement of cash flows.

Audit - Juru audit akan menilai sama ada controls/measure atau kawalan bagi mengawal cash dan inventori ada dan efektif. Sistem pengurusan kewangan juga dinilai sama ada maklumat kewang direkod dan dilaporkan dengan betul. laporan kewangan juga dinilai sama ada ianya benar-benar mawakili kedudukan kewangan, operating results, duit masuk dan keluar dan seterusnya prinsip perakaunan digunakan pada setiap masa.

Managerial Accounting - Proses bagi membuat perancangan dengan menggunakan maklumat kewangan - historical dan anggaran kehadapan. Contoh bagi kedai makan: masakan kegemaran yang paling banyak ditempah pelanggan!

Tax Accounting - Pelan dan penyediaan maklumat kewangan bagi tujuan memfail dan membayar cukai kepada kerajaan.

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #1 – Pengenalan

Transaksi perniagaan

Pengurusan kewangan kedai makan buat kita bukan sahaja perlu tahu tentang penyediaan  makanan/minuman dan melayan pelanggan, tetapi juga tentang pengurusan kewangan.

Disamping tugas-tugas hakiki lain, kita juga perlu tahu  terhadap segala aktiviti dan kos-kos yang terlibat bagi menguruskan kedai makan.  Kalau kita lihat Business Model Canvas (BMC) bagi kedai makan dalam posting sebelum ni, ia termasuk dalam bahagian “Key Activities“.

Apa itu pengurusan kewangan kedai makan?

Pengurusan kewangan kedai makan yang sistematik bertujuan untuk kita tahu keseluruhan tentang pendapatan (revenue), perbelanjaan (expenses),  keuntungan (profit).

Data-data ini akan mengambarkan keseluruhan status kewangan atau financial health bisnes yang dijalankan.  Ia melibatkan proses dan prosidur perakaunan (accounting).  Ha kan dulu nyesal masa belajar akaun kita main-main 😀

Penting untuk siapa?

Perakaunan / pengurusan kewangan ini penting dan meliputi keseluruhan individu yang terlibat dalam industri kedai makan dan restoran:

 • Tetamu/Pelanggan (guests) – kita boleh memantau kos terlibat untuk melayan pelanggan bagi memastikan kedai makan dan restoran memperolehi keuntungan.  Memahami kedudukan kewangan kedai makan boleh membantu kita membuat perancangan terhadap aspek kepuasan pelanggan;
 • Pekerja (employees) – kita perlu menyediakan kos-kos yang terlibat dengan pekerja seperti gaji, cukai, KWSP, SOCSO dan benefit yang mereka perlu dapat (seperti faedah kesihatan);
 • Pembekal/Vendor – kita perlu meyakinkan mereka tentang credit-worthiness organisasi bisnes yang dijalankan.  Buat mereka percaya!
 • Owner/Investor – ini lagi penting apatah lagi jika kita sebagai tuan punya atau pelabur.  Maklumat kewangan perlu tepat dan boleh kita perolehi dalam masa yang diperlukan.  Kita perlu tahu keseluruhan keadaan kewangan organisasi bisnes bagi tujuan pemantauan dan membuat keputusan.  Laporan kewangan diperlukan bagi diserahkan kepada pihak berkaitan (berkaitan SSM, kastam dan LHDN) dan juga bank bagi tujuan membuat pinjaman; dan
 • Agensi kerajaan – OK kita ada undang-undang berkaitan.  Sediakan laporan kewangan sewajarnya.

Akauntan kan ada?

Mungkin kita ada banyak kerja lain naik buat kan, so kita cakap macam ni:

“Tak payah tahu sangat pasal akaun-akaun semua ni, serahkan je kepada akauntan!”

Betul tak? Nanti dulu.. baca bawah ni..

Untuk apa pengurusan kewangan?

Kita perlu tahu tentang keseluruhan pengurusan kewangan agar kita:

 • Tahu maklumat yang berkaitan bagi kawalan (control) kedai makan bagi jangka masa pendek dan juga panjang;
 • Faham tentang laporan kewangan yang disediakan;
 • Memperbetulkan keadaan tertentu untuk merperbaiki keuntungan kedai makan; dan
 • Membuat keputusan melalui potensi impak yang boleh berlaku terhadap  bisnes berdasarkan laporan kewangan.

Macamana kita nak tahu pasal benda ni?

Jadi, cara yang paling mudah untuk kita faham tengan pengurusan kewangan ini adalah dengan belajar dan membuatnya!  Mungkin pada permulaan kita lakukan sendiri.. bila dah faham, kita serahkan pada akauntan.  Maklum lah, bisnes kecil-kecilan.  Sampai masanya, khidmat akauntan adalah wajib!   Kalau dah faham, akauntan bagi laporan apa pon kita dah tahu apa nak buat!

 

 

Business Model Canvas: Bisnes Kedai Makan dan Restoran

kedai-makan

Posting ini merujuk kepada aplikasi BMC terhadap bisnes kedai makan dan restoran secara umum.  Idea umum ini boleh dikembangkan bersesuaian dengan jenis atau konsep kedai makan yang akan dibangunkan. Contoh, authentic malay cusine, fast food restaurant, kedai tomyam, chinese style dan sebagainya.

Sebelum tu.. apa itu model bisnes? Ia merujuk bagaimana organisasi bisnes membina dan menyampaikan nilai kepada pelanggan.  Untuk peringatan diri sendiri, BMC terdiri daripada sembilan (9) building blocks iaitu customer segments, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure.

Mari kita lihat bagaimana model bisnes dengan 9 building blocks ini diaplikasikan kepada perniagaan kedai makan dan restoran.  Tiada betul/salah, janji kita tahu apa nak dibuat dengan setiap building blocks ini!

Customer Segments

Siapa target market kepada bisnes kedai makan dan restoran ini?   Target market atau segmen pelanggan sasaran boleh merujuk kepada keperluan, kehendak, tingkah laku atau pun kategori pengguna (seperti tahap pendapatan):

(1) Ia boleh jadi kepada semua golongan atau tiada target market tertentu – mass market, (2) Target market yang lebih spesifik (niche), (3) Segmented – membezakan pelanggan berdasarkan keperluan dan ciri pelanggan atau kepelbagaian masalah pelanggan, (4) Diversified atau pelbagai, iaitu model bisnes memenuhi  keperluan dua atau lebih segmen pelanggan, (4) Multisided Platform – dua atau lebih segmen pelanggan yang bergantung pada satu sama lain.

Customer Segments

Sasaran Segmen Pelanggan

Target market lebih kepada segmented yang terdiri dari penduduk kawasan sekitar. Lingkungan kawasan 30 Km dari kedai makan / restoran. Boleh terdiri daripada:

Komuniti sekitar

Kilang, pejabat dan kedai berhampiran

Pelajar universiti dan kolej

Pengemar masakan ditawarkan

Value Propositions

Tawaran nilai atau value propositions merujuk kepada nilai yang nak kita bina terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan.    Tawaran nilai ini mestilah spesifik disasarkan kepada segmen pelanggan yang kita pilih.

Antara elemen yang boleh diguna pakai bagi membina tawaran nilai: (1) Produk / Perkhidmatan baru (newness), (2) Prestasi (performance), (3) Penyesuaian (customization), (4) Getting the job done, (5) Rekabentuk / design, (6) Brand / Status, (7) Harga, (8) Pengurangan Kos, (9) Risk Reduction, (10) Accessibility, dan (11) Convnience.

Contoh tawaran nilai bagi bisnes kedai makan:

Value Propositions

Tawaran Nilai

Kedai makan dan restoran perlu tawaran nilai yang hebat! Bayang kita nak ke kedai makan, apa yang kita nak? Simple je.. makanan sedap dan lepas order dapat dengan cepat. Betul tak? Ok ni idea tawaran nilai yang boleh kita gunakan, tak tertakluk kepada 11 elemen di atas je:

Resepi istimewa

Masakan fresh dari dapur

Pilihan terbaik pelbagai menu

Pesanan diterima dengan pantas)

Accesibility - Lokasi kedai makan

Suasana kedai makan

Channels

Bagaimana organisasi bisnes berkomunikasi atau berhubung dengan pelanggan bagi memberi tawaran nilai mereka?  Bagaimana mereka memberi awareness tentang kewujudan perniagaan, produk dan perkhidmatan? Macam mana nak bagi tahu tentang bisnes kedai makan dan restoran kita?

Kita lihat lima (5) fasa channels ni, bagaimana kita membantu pelanggan untuk membuat: (1) Customer awareness terhadap bisnes dan produk; (2) Penilaian terhadap produk (tak ke best kalau dapat good review dari customer?); (3) Pembelian produk; (4) Delivery; dan (5) After sales.

Channels

Saluran

Owned channels (direct - sendiri punya / indirect - contoh kedai sendiri dikendalikan oleh organisasi bisnes lain) dan partner channels :

Owned channels (direct) - sendiri buat dan pasang banner setempat.

Owned channels (direct) - buat hebahan / marketing melalui sosial media: Facebook, Twitter & Instagram

Owned channels (direct) - laman web, database pelanggan: SMS & email.

Word of mouth.. jadi, pengalaman/persepsi pelanggan adalah penting!

Customer Relationship

Hubungan organisasi bisnes dengan  pelanggan adalah sangat penting.  Tujuan utama boleh jadi untuk mendapatkan dan mengekalkan (rentention) pelanggan serta meningkatkan jualan seperti untuk tujuan upsell atau repeat / regular customerLebih-lebih lagi bagi bisnes kedai makan dan restoran.  Regular customer penting untuk kelestarian bisnes.

Customer Relationships

Perhubungan Pelanggan

So macamana nak wujudkan perhubungan pelanggan? Kekalkan pelanggan dengan contoh-contoh di bawah ni:

Pelayan / waiter yang mesra - sediakan SOP untuk melayan pelanggan!

Wujudkan mekanisme untuk pelanggan beri feedback (i.e., feedback form di laman web atau FB)

Wujudkan program khas untuk regular customer i.e., diskaun untuk birthday mereka

Wujudkan komuniti di FB/Instagram dan sentiasa berinteraksi i.e, like & komen

Revenue Streams

Revenue streams / aliran pendapatan merujuk kepada pendapatan yang boleh dijana daripada produk dan perkhidmatan yang disasarkan kepada segmen pelanggan pilihan.

Bagi kedai makan dan restoran, tentulah hasil daripada tawaran nilai terhadap penjualan makanan dan minuman.  Mekanisme harga selalunya tertakluk kepada harga bahan mentah dan saiz makanan yang dihidangkan.

Revenue Streams

Aliran Pendapatan

Aliran pendapatan berkait rapat dengan penjualan makanan dan minuman. Mungkin boleh wujudkan dua jenis kategori bagi mensasarkan segmen pelanggan premium dan yang affordable untuk semua golongan. Mari kita lihat apa yang boleh menjana aliran pendapatan:

Makanan dan minuman dengan harga lebih premium

Makanan dan minuman lebih kepada 'value end' sesuai untuk semua golongan

Penjualan tambahan melalui konsep 'food truck'

Menyediakan perkhidmatan catering

Key Resources

Key resources (sumber utama) merupakan aset penting untuk bisnes berjalan, continuity dan sustainability.  Antara key resources yang perlu ada: (1) Fizikal (bangunan kedai, peralatan, sistem, kenderaan dan sebagainya); (2) Harta Intelek; (3) Sumber manusia (pekerja); dan (4) Kewangan.

Key Resources

Sumber Utama

Mari kita bincangkan key resources yang perlu ada pada kedai makan dan restoran:

Fizikal: Bangunan kedai makan, peralatan dapur dan memasak, kenderaan, sistem point-of-sale (POS), utiliti (air/air)

Sumber intelek: Resepi istimewa kedai makan

Sumber manusia: pekerja untuk setiap bahagian seperti pengurus & akaun, tukang masak, tukang cuci pinggan dan pelayan

Kewangan: Modal dari pemilik, pendahuluan pemilik, geran dan pinjaman

Key Activities

Key Activities pula menerangkan apa yang entiti perniagaan perlu buat untuk memastikan model bisnes  berjaya.   Sama macam key resources, key activities ini diperlukan untuk membina tawaran nilai, membina dan menyokong perhubungan dengan pelanggan, dan seterusnya jana pendapatan (revenue).

Key Activities

Aktiviti Utama

Key activities semangnya berkait rapat dengan jenis bisnes yang dijalankan. Bagi bisnes kedai makan dan restoran:

Penyediaan makanan dan minuman

Melayan pelanggan

Membersihkan kedai makan dan restoran

Pengurusan inventori bagi penyediaan makanan dan minuman

Pengurusan kewangan

Key Partnerships

BMC key partnerships pula merujuk kepada rangkaian pembekal (suppliers) dan juga rakan kongsi (partner) dalam perniagaan yang dijalankan.

Empat jenis key partnerships:  (1) Pakatan strategik (strategic alliances) antara entiti perniagaan yang merupakan bukan persaing antara satu sama lain; (2)  Kerjasama strategik di antara pesaing; (3) Joint venture (JV) untuk membina perniagaan baru; dan (4) Perhubungan di antara pembeli dan pembekal untuk menjamin kecukupan bekalan.

Bisnes kedai makan dan restoran pula bagaimana?

Key Partnerships

Rakan Niaga

Siapa rakan niaga kita semasa menjalankan bisnes kedai makan?

Pembekal bahan mentah untuk penyediaan makanan

Pembekal bahan minuman

Pembekal bahan-bahan alatan penyediaan makanan, pencuci, plastik sampah dan sebagainya

Pihak berkuasa tempatan & kesihatan

Pihak bank

Cost Structure

BMC cost structure ini menerangkan semua kos-kos yang terlibat untuk menjalankan perniagaan berdasarkan model bisnes yang dirancang.  Kesemua aspek untuk membina dan manyampaikan tawaran nilai, mengekalkan perhubungan dengan pelanggan dan seterusnya mahu menjana pendapatan memerlukan kos-kos yang perlu ditanggung.

Kos-kos ini boleh dirancang dengan baik sekiranya kita tentukan aspek Key ResourcesKey Activities dan Key Partnerships dalam model perniagaan yang hendak dijalankan.

Jenis-jenis cost structure termasuk:

 • Cost driven – Model bisnes berasaskan cost-driven ini terfokus kepada objektif untuk mengurangkan kos seberapa mungkin.
 • Value driven –  Fokus utama adalah pembinaan kepada “nilai” yang ditawarkan, kos tidak menjadi isu kerana produk atau perkhidmatan adalah premium.

Ciri-ciri struktur kos adalah seperti berikut: Fixed cost, variable cost dan economies of scope / scale.

Mari kita lihat cost strusture bagi bisnes kedai makan dan restoran:

Cost Structure

Struktur Kos Bisnes

Kos-kos bisnes kedai makan dan restoran yang boleh kita fikirkan:

Variable cost terhadap barang mentah bagi penyediaan makanan dan minuman

Kos kedai (sewa) dan utiliti

Kos marketing

Kos pekerjal

Kos lesen PBT

Ringkasan BMC Kedai Makan dan Restoran

OK mari kita tengok keseluruhan idea BMC bagi kedai makan dan restoran ini.  Idea ini boleh dikembangkan lagi atau disesuaikan dengan jenis bisnes kedai makan dan restoran yang mahu kita bangunkan atau strukturkan semula:

BMC Kedai Makan dan Restoran (Klik untuk saiz lebih besar)

BMC kedai makan dalam format Microsoft PowerPoint boleh dimuat turun di sini.

BMC – Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan

BMC Cost Structure

BMC cost structure ini menerangkan semua kos-kos yang terlibat untuk menjalankan perniagaan berdasarkan model bisnes yang dirancang.

Kesemua aspek untuk membina dan manyampaikan tawaran nilai, mengekalkan perhubungan dengan pelanggan dan seterusnya mahu menjana pendapatan memerlukan kos-kos yang perlu ditanggung.

Kos-kos ini boleh dirancang dengan baik sekiranya kita tentukan aspek Key Resources, Key Activities dan Key Partnerships dalam model perniagaan yang hendak dijalankan.

Jenis Cost Structure

Mari kita lihat dua BMC cost structure yang boleh diguna pakai dalam model perniagaan:

 (1) Cost-driven

Model bisnes berasaskan cost-driven ini terfokus kepada objektif untuk mengurangkan kos seberapa mungkin.    Kaedah pengurangan kos termasuklah penggunaan VP yang menawarkan harga yang rendah, proses automasi secara maksimum dan pengunaan sumber luaran dengan outsourcing.

Contoh, kita boleh lihat kepada syarikat penerbangan AirAsia.  Mereka tawarkan tiket murah dengan kaedah pengurangan kos tanpa makanan dan minuman.    Makanan dan minuman ini boleh ditempah secara berasingan atau dibeli di dalam kapal terbang.   Proses pembelian tiket digalakkan dibeli secara online.  Proses check in juga boleh dilakukan secara online atau pun gunakan kios yang disediakan di lapangan terbang.

(2) Value-driven

Model bisnes dengan BMC cost structure ini pula tidak melihat implikasi kos terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.  Fokus utama adalah pembinaan kepada “nilai” yang ditawarkan.  Ia biasanya merujuk kepada tawaran nilai yang lebih premium.

Contoh, hotel berbintang-bintang dengan fasiliti mewah dan perkhidmatan yang eklusif.

Ciri-ciri BMC Cost Structure

Ciri-ciri struktur kos adalah seperti berikut:

(1) Fixed Costs (kos tetap)

Kos adalah sama walau pun berapa banyak produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Contoh: sewa bangunan, pemasaran dan pengiklanan tidak bergantung kepada volume produk yang dihasilkan.

(2) Variable Costs (kos boleh ubah) 

Kos ini bergantung kepada berapa banyak produk atau perkhidmatan yang dihasilkan.  Semakin banyak produk dihasilkan, semakin tinggi kos.  Semakin banyak perkhidmatan, semakin banyak pekerja diperlukan dan kos akan meningkat.

(3) Economies of Scale

Kelebihan kepada perniagaan jika mengeluarkan produk dengan kuantiti yang lebih besar.  Contohnya, kos barang mentah akan dapat dikurangkan jika dibeli dengan kuantiti yang lebih besar.

(4) Economies of Scope

Kelebihan jika skop operasi adalah lebih besar atau lebih banyak pelanggan.  Contoh, perkhidmatan call center – infrastruktur yang sama boleh digunakan kepada pelanggan yang berlainan tanpa perlu melabur untuk mewujudkan call center kepada pelanggan lain.

Contoh lain, saluran pengedaran yang sama boleh digunakan untuk mengedar lebih banyak produk yang berlainan.

_____________________________________________________________________

Pautan:

Business Model Canvas (‘BMC’)
BMC – Customer Segments / Segmen Pelanggan
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 1/2
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 2/2
BMC – Channels
BMC – Customer Relationships
BMC – Revenue Streams (Bahagian 1/2)
BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)
BMC – Key Resources
BMC – Key Activities
BMC – Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan

BMC – Key Partnerships

BMC Key Partnerships

BMC key partnerships pula merujuk kepada rangkaian pembekal (suppliers) dan juga rakan kongsi (partner) dalam perniagaan yang dijalankan.

Jenis-jenis BMC key partnerships

Empat jenis key partnerships:

(1) Pakatan strategik (strategic alliances) antara entiti perniagaan yang merupakan bukan persaing antara satu sama lain.

(2)  Kerjasama strategik di antara pesaing.

(3) Joint venture (JV) untuk membina perniagaan baru.

(4) Perhubungan di antara pembeli dan pembekal untuk menjamin kecukupan bekalan.

Kenapa perlu kepada partnerships?

Kenapa kita perlukan rakan kongsi dan pembekal ini?  Dah tentulah kita ni tak boleh buat semua benda dalam menjalankan perniagaan.

Antaranya kita boleh membina pakatan bagi mengoptimumkan perniagaan, mengurangkan risiko dan mendapatkan lebih sumber bisnes dengan kos yang lebih menguntungkan.

(1) Pengoptimum dan economy of scale

Perkara paling utama adalah mengoptimumkan perniagaan yang dijalankan.   Partnerships yang paling asal pula adalah sebagai pembeli dan pembekal.

Contoh mudah,  gerai makanan membeli mee kuning untuk dijadikan mee goreng.  Mereka tidak perlu membeli tepung dah bahan lain untuk membuat mee kuning tersebut dan seterusnya menyediakan mee goreng yang sedap untuk pelanggan.

Bagi konsep economy of scale pula, bila pengilang mee kuning mengeluarkannya dengan lebih banyak untuk lebih banyak kedai makanan, kos mee kuning tersebut akan jadi lebih rendah.

(2) Mengurangkan risiko dan ketidak tentuan

Partnerships juga boleh mengurangkan risiko dalam persekitaran yang begitu kompetetif.  Contoh di sini merujuk kepada teknologi Blu-ray bagi membolehkan video disimpan dengan kualiti lebih tinggi.

Pelbagai syarikat elektornik dan pengeluar komputer bekerjasama untuk membina standard atau piawaian yang perlu gunakan bagi teknologi Blu-ray ini.  Mereka bekerjasama dalam membangunkan piawaian, dan dalam masa yang sama bersaing untuk menjual produk Blu-ray mereka.

Kerjasa ini membolehkan ketidak tentuan dapat dielakkan jika mereka menggunakan standard yang berlainan.  Bagaimana jika teknologi yang mereka keluarkan tidak digemari kerana orang lebih mengemari Blu-ray yang lebih meluas digunakan?

(3) Mendapatkan sumber 

Hanya sedikit entiti perniagaan yang mempunyai sumber mereka yang tersendiri.  Oleh itu, ianya boleh didapati melalui entiti perniagaan yang lain.  Ini adalah tujuan utama konsep BMC key partnerships ini.

Contoh, pengeluar smartphone seperti Samsung memerlukan chip daripada Qualcomm.  Sistem pengoperasian Android pula dibangunkan oleh Google berasaskan sumber terbuka Linux.

Rujukan:

 1. Samsung Said to Be Exclusive Manufacturer for Qualcomm’s New Snapdragon Chip

 2. Android Operating System

______________________________________________________

Pautan keseluruhan BMC:

Business Model Canvas (‘BMC’)
BMC – Customer Segments / Segmen Pelanggan
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 1/2
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 2/2
BMC – Channels
BMC – Customer Relationships
BMC – Revenue Streams (Bahagian 1/2)
BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)
BMC – Key Resources
BMC – Key Activities
BMC – Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan

BMC – Key Activities

key activities

Building block barikutnya iaitu  Key Activities pula menerangkan apa bendanya yang entiti perniagaan perlu buat untuk memastikan model bisnes mereka berjaya.

Entiti perniagaan mesti melakukan beberapa aktiviti penting ini untuk membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar.  Sama macam key resources, key activities ini diperlukan untuk membina tawaran nilai, membina dan menyokong perhubungan dengan pelanggan, dan seterusnya jana pendapatan (revenue).

Key activities ini bergantung kepada jenis model bisnes yang dirancang.  Sebagai contoh:

 • Key activities bagi Microsoft adalah pembangunan sistem atau perisian (software development)
 • Dell pula dengan peniagaan menjual peralatan komputer pula memerlukan pengurusan supply chain (termasuklah pembuatan peralatan komputer)
 • McKinsey yang terkenal dalam bidang pakar runding (consultancy) dengan key activities utamanya adalah menyelesaikan masalah (problem solving).

Kategori Key Activities

Ianya boleh dikategorikan kepada tiga (‘3’) jenis kat bawah ni:

(1) Produksi (Production)

Aktiviti berkaitand engan mereka bentuk (design), membuat dan menyampaikan produk dalam jumlah yang banyak dengan kualiti yang tinggi. Aktiviti produksi ini biasanya mendominasi model perniagaan bagi industi pembuatan dan perkilangan.

 (2) Menyelasaikan Masalah (Problem Solving)

Key activities bagi jenis ini biasanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah spesifik kepada setiap pelanggan.  Ia juga bertujuan untuk membina penyelesaian masalah yang baru (‘new solutions‘) kepada pelanggan mereka.

Biasanya merujuk kepada model bisnes bagi perkhidmatan consultancy dan key activities utama memerlukan kepada pengurusan knowledge (knowledge management) dan latihan berterusan kepada staff syarikat.

(3) Platform / Network

Platform boleh merujuk kepada rangkaian, match making platform, software dan juga brand.  Contoh mudah bagi kategori ini adalah eBay yang membina, mengekal dan menyengara laman web mereka sebagai platform perniagaan.

Bagi Microsoft pula, perisian Microsoft Windows adalah platform mereka dan model bisnes Microsoft memerlukan pengurusan perhubungan dengan syarikat lain yang membina perisian berdasarkan sistem pengoperasi ini.

Bagi pengeluar kad kredit Visa pula, key activities mereka lebih kepada menyediakan rangkaian rangkaian yang membolehkan transaksi kad kredit boleh dilaksanakan antara pengguna, merchant, bank dan pihak mereka sendiri.

______________________________________________________

Pautan keseluruhan BMC:

Business Model Canvas (‘BMC’)
BMC – Customer Segments / Segmen Pelanggan
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 1/2
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 2/2
BMC – Channels
BMC – Customer Relationships
BMC – Revenue Streams (Bahagian 1/2)
BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)
BMC – Key Resources
BMC – Key Activities
BMC – Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan

BMC – Key Resources

BMC Key Resources

Key Resources (sumber utama) merujuk kepada  aset penting atau sumber yang diperlukan untuk memastikan aktiviti bisnes  boleh berjalan.

Sumber ini membolehkan entiti perniagaan untuk membina dan menawarkan nilai (value proposition), mensasarkan pasaran kepada segmen pelanggan dan seterusnya memperolehi pendapatan (earn revenue).

Key resources boleh jadi perkara-perkara dalam bentuk fizikal, kewangan, sumber intelek dan juga sumber manusia.

(1) Fizikal

Kategori key resources jenis ini termasuk aset fizikal seperti peralatan atau fasiliti pembuatan produk, bangunan, kenderaan, mesen, komputer, sistem, sistem point-of-sale dan rangkaian pengedaran.

(2) Sumber Intelek

Sumber intelek adalah seperti jenama, pengetahuan, paten dan hak cipta (copyright).  Sumber intelek seperti ini juga lebih dikenali sebagai harta intelek. Database pelanggan juga termasuk dalam kategori sumber intelek.

Tengok je macam-macam jenama terkenal dengan brand mereka.  Sebut je pun orang dah tau macam mana kualitinya.

(3) Sumber Manusia

Setiap perniagaan wajib memerlukan sumber manusia.  Ia penting lebih-lebih dalam model bisnes  bagi industri knowledge-intensive dan juga kreatif.  Contohnya, perniagaan yang memerlukan pakar runding atau consultant dan juga saintis bagi industri farmaseutikal.

Begitu juga dengan sektor guaman dan kesihatan.  Key resources kategori ini memerlukan sumber manusia untuk perniagaan dijalankan.

(4) Kewangan (Financial)

Key resources bagi kategori ini? Wang tunai, pinjaman, financial guarantee dan juga stock option.

______________________________________________________

Pautan keseluruhan BMC:

Business Model Canvas (‘BMC’)
BMC – Customer Segments / Segmen Pelanggan
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 1/2
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 2/2
BMC – Channels
BMC – Customer Relationships
BMC – Revenue Streams (Bahagian 1/2)
BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)
BMC – Key Resources
BMC – Key Activities
BMC – Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan